Shiki

Shiki

プランナー プログラマー デバッガー ディレクター

たまにゲーム作る人